977-01-5147003   info@nafscol.com

हाम्राे सेवाहरूः


हामिहरूले निमनलिखित सेवाहरू प्रदान गर्दअाएका छाैं।।


बिउ तथा & बिरुवा

 • वनबिउ (यसभित्र बन बिउको लिष्ट राख्ने)
 • कृषिबाली
  • फलफूल (फलफूलको लिष्ट)
  • तरकारी (तरकारीको लिष्ट)
  • अन्न (अन्नबालीको लिष्ट)
  • फूल (फूलको लिष्ट)
 • नर्सरी सामग्री
 • कृषि सामाग्री
 • मल
 • बिषादी
 • बिभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरु (बिरुवाहरुको लिष्ट)

विभिन्न तालिमः

 • बिउ संकलन, प्रशोधन, भण्डारण तालिम
 • करेसाबारी ब्यबस्थापन तालिम
 • नर्सरी ब्यबस्थापन तालिम
 • कृषिवन ब्यबस्थापन तालिम
 • ब्यबसायिक खेति तालिम
 • बजार ब्यबस्थापन तालिम
 • प्रांगारिक कृषि तालिम
 • जडिबुटी उत्पादन, संकलन, ब्यबस्थापन तालिम
 • सामुदायिक बन ब्यबस्थापन तालिम
 • जैबिक बिषादी उत्पादन सम्बन्धी तालिम
 • भर्मी कम्पोष्ट तथा प्रांगारिक मल तालिम


अन्य कृषि र वनसंग सम्बन्धित सल्लाह सुझावहरु